• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน)
    12  
    7 ก.พ. 57 | 20:19